top of page

CL BUSINESS

Freelanceri | Živnostníci | SME | Large Corporate | MNCs

Rýchly život v biznise často neumožňuje dôslednú analýzu následkov zásadných rozhodnutí. Napriek tomu, každý zodpovedný manažér pozná riziká nedostatočnej právnej prípravy a dlhodobú neudržateľnosť rozhodovania bez kvalitnej právnickej
podpory. Počas svojej existencie kancelária pomohla stovkám firiem bezpečne sa zorientovať v regulačnom prostredí a dosiahnuť svoje ciele k spokojnosti akcionárov, investorov aj manažmentu.

Či už ide o komplexné posúdenie právnych aspektov obchodných plánov a projektov, záležitosti corporate governance, zmluvy, obchodné podmienky, interné smernice, vzťahy s regulátormi alebo o záležitosti spojené s  M&A,  programy 

CL Business zabezpečujú komplexnú právnu starostlivosť na najvyššej odbornej úrovni.

Živnostníci a Freelanceri

Malé a stredné podniky (SME)

STRATEGY

Veľké korporácie (LC/MNCs)

Pre malé a stredné podniky, sú programy CL Business nákladovo efektívnou možnosťou zabezpečenia trvalého súladu všetkých interných a externých právnych vzťahov s legislatívnym prostredím.

 

Od zmlúv týkajúcich sa napríklad obstarávania a predaja tovarov a služieb, zamestnanecké vzťahy, komunikácie s verejnými orgánmi a finančnými inštitúciami, až napr. po vzťahy s investormi, cezhraničné procesy, GDPR a právnu podporu v značne regulovaných oblastiach podnikania, programy CL Business zabezpečujú každému malému a strednému podniku kontinuálnu právnu podporu v rozsahu podľa skutočných potrieb klienta.

Programy CL Business pre malých živnostníkov a freelancerov predstavujú široké spektrum pokrytia právnych potrieb podľa možností a požiadaviek podnikateľskej činnosti.

 

Rozsah starostlivosti je nastavovaný individuálne podľa konkrétnych potrieb klienta, počnúc jednoduchými paušálmi na zníženie nepredvídateľného rizika až po komplexné programy starostlivosti o živnosť, zahrňujúcej napr. aj ochranu nehmotných aktív či cezhraničné štruktúry potrebné pre realizáciu projektových aktivít.

Doplňujúce služby

Audítori | Účtovníci | Znalci | Tlmočníci | Prekladatelia | Rozhodcovia | Mediátori | Akademické autority | Technickí experti | Sprostredkovatelia | Finanční poradcovia | Odborní konzultanti | iní spolupracovníci

Capitol Legal™ Networking

Komplexnú právnu starostlivosť, pokrývajúcu všetky požiadavky národného a nadnárodného legislatívneho a regulačného prostredia, zabezpečujú Programy CL Business pre veľké korporácie. 

 

Programy CL Business pre veľké korporácie umožňujú ústrediam a organizačným zložkám efektívne zabezpečiť nároky na právnu podporu prostredníctvom vyššej odbornej úrovne a zároveň s vyššími garanciami ako prostredníctvom rozsiahlych vnútorných právnych oddelení.

 

Kancelária zabezpečuje pre viaceré aj nadnárodné korporácie plný rozsah právnej podpory, či už ide o interné a externé politiky, všeobecné obchodné a iné podmienky, dohľad a compliance, corporate governance, vzťahy s regulátormi, štúdie uskutočniteľnosti, monitoring a analýzu legislatívnych procesov alebo o cezhraničné fúzie a iné M&A aktivity.

Profesijné združenia | Komory a samospráva | Záujmové združenia | Obchodné klastre | Spotrebiteľské združenia | Technické a odborné komunity | iné siete fyzických a právnických osôb

Programy CL Business predstavujú nákladovo efektívnu voľbu pravidelnej podnikateľskej a korporátnej právnej starostlivosti, umožňujú prístup k spektru súvisiacich konzultačných služieb a zabezpečujú maximálnu redukciu právnych rizík akýchkoľvek obchodných činností.

 

Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie do výšky 3 mil. EUR.

Neváhajte nás kontaktovať

Thanks! Message sent.

bottom of page