top of page

CL COMMUNITY

Startupy | Odborné Komunity | Tretí sektor (NGO) | Verejný sektor 

Programy CL Community zabezpečujú právnu podporu komunít a verejnej sféry. Či už ide o podporu inovatívnych firiem, občianske aktivity alebo verejnú správu, advokátska kancelária zabezpečuje právne poradenstvo a zastupovanie mnohým klientom tohto charakteru.

Startupy

Tretí sektor

STRATEGY

Verejný sektor

Programy CL Community pre tretí sektor predstavujú príspevok advokátskej kancelárie k posilneniu občianskej spoločnosti tým, že za podmienok prispôsobených špecifikám tretieho sektora poskytuje týmto subjektom obdobný rozsah služieb ako programy CL Business so zameraním na špecifické oblasti práva.

 

Občianske združenia, nadácie a iné verejnoprospešné subjekty, projekty a iniciatívy môžu prostredníctvom programov CL Community pre tretí sektor benefitovať z jednoduchej alebo komplexnej právnej podpory bez ohľadu na to, či ide o nastavenie vnútorných vzťahov, posúdenie právnych aspektov iniciatív alebo o právne poradenstvo v oblasti tematického zamerania mimovládneho subjektu.

Programy CL Community pre verejný sektor zabezpečujú komplexnú právnu starostlivosť pre orgány verejnej správy v oblastiach vymedzených príslušnou legislatívou.

Či už ide o poradenstvo pre orgány miestnej samosprávy, miestne alebo ústredné orgány štátnej správy alebo o osobitné orgány a verejnoprávne korporácie, advokátska kancelária disponuje skúsenosťami zo spolupráce s týmito subjektmi a poskytuje právne poradenstvo vrátane špecifických právnych problematík a oblastí upravených komunitárnym právom,  a to najmä formou analýz a stanovísk alebo právneho zastupovania voči verejným a súkromným subjektom.

Programy CL Community pre startupy predstavujú obdobný rozsah služieb ako programy CL Business za podmienok prispôsobených mladým inovatívnym spoločnostiam.

Rozsah starostlivosti je nastavovaný individuálne podľa konkrétnych potrieb klienta, počnúc jednoduchým posúdením právnych rizík až po komplexnú právnu starostlivosť, obsahujúcu napríklad vypracovanie interných a externých politík či cezhraničné štruktúry.

 

Doplňujúce služby sú taktiež zamerané na konkrétne potreby startupov, ako sú napríklad overenie obchodných plánov, valuácie, či nastavenie fundraisingových schém a kontakt s investormi.

Vzhľadom na skutočnosť, že právne služby poskytované v rámci CL Community pre startupy sú poskytované úzkemu okruhu klientov, kancelária si za účelom kvalifikácie pre tento program vyhradzuje právo posúdiť každého potenciálneho klienta osobitne.

 

Advokátska kancelária nevstupuje do vlastníckej štruktúry startupových spoločností.

Programy CL Community predstavujú efektívnu právnu starostlivosť zabezpečujúcu výraznú redukciu nákladov a rizík spôsobených neodborným plánovaním právnych úkonov.

Programy CL Community je možné integrovať s niektorými z programov CL Private, a to napríklad v rámci manažérskych alebo zamestnaneckých benefitov.

Neváhajte nás kontaktovať

Thanks! Message sent.

bottom of page